ALGEMENE VOORWAARDEN Glo

Artikel 1 – Definities

1.1. Glo is gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 76923959 en in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer.

1.2. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, wordt de wederpartij bedoeld.

1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan  Glo tegen betaling werkzaamheden uitvoert voor klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en facturen van Glo.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Glo worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.

2.3. Glo behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval zal Glo de nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4. Eventuele algemene voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Aanbod en offerte

3.1. Klant heeft de mogelijkheid om via de website van Glo de door haar aangeboden coachingstrajecten, online cursussen en workshops af te nemen.

3.2. Indien klant een bestelling plaatst via de website, gaat klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.

3.3. In sommige gevallen kan Glo een offerte op maat maken voor klant. Offertes hebben een geldigheidstermijn van 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.4. Glo kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod of offerte, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Een uitgebracht aanbod of uitgebrachte offerte geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

3.6. Wanneer de overeenkomst via de website tot stand komt, treft Glo passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. Glo zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

4.2. De prijzen die in de overeenkomst staan vermeld zijn op basis van een prijs per online cursus, coachingstraject of workshop. Voor particuliere klanten wordt de prijs inclusief BTW gecommuniceerd. Bij zakelijke overeenkomsten wordt de prijs exclusief BTW weergegeven.

4.3. Glo biedt ook combinatiepakketten aan die een coachingstraject en één of meerdere online cursussen bevatten.

4.4. Eventuele aanvullende kosten, zoals reis- of materiaalkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden apart gefactureerd.

4.5. De prijzen die Glo bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Glo het recht om deze prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.6. Na afloop van de werkzaamheden zal nog een nacalculatie plaatsvinden wanneer er meer uren zijn besteed aan de uitvoering van de overeenkomst. Meerwerk wordt aangerekend op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

4.7. De betaling van een online cursus dient per direct bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan.

4.8. Wanneer de overeenkomst ziet op een workshop of training, dient het gehele overeengekomen bedrag vóór het plaatsvinden van de workshop of training door Glo te zijn ontvangen.

4.9. Indien klant een combinatiepakket of coachingstraject afneemt, dient klant het bedrag volledig te voldoen voordat het pakket of traject van start gaat, tenzij anders overeengekomen.

4.10. Klant heeft in een aantal gevallen ook de mogelijkheid om te kiezen voor betaling in termijnen. Indien klant kiest voor deze optie, dient klant de eerste termijn direct bij het aangaan van de overeenkomst te voldoen via plug & pay. De overige termijnen worden vervolgens per automatische incasso afgeschreven.

4.11. Indien klant kiest voor het betalen in termijnen, worden geen extra kosten aangerekend. Wanneer een betaling via automatische incasso mislukt, komt Glo het recht toe haar werkzaamheden op te schorten.

4.12. Indien sprake is van betaling in termijnen, geeft klant direct toestemming tot automatisch incasseren via een e-mandaat tijdens de betaling van de eerste termijn.

4.13. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de prijs verandert, zal Glo het bedrag van de automatische incasso aanpassen. Glo zal in dit geval minimaal 14 kalenderdagen voor de incassodatum een incasso vooraankondiging sturen naar klant, waarin het nieuwe bedrag vermeld staat.

4.14. Indien klant meent dat een bedrag onterecht geïncasseerd is, heeft zij het recht om de incasso binnen 8 weken na incassodatum te storneren. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat klant de incassomachtiging ook naar haar bank stuurt, is er sprake van een zakelijke incasso. In dat geval heeft klant geen storneringsrecht.

4.15. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.

4.16. Klant is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Dit geldt ook indien een automatische incasso niet kan plaatsvinden of onterecht wordt gestorneerd. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, zal wettelijke rente verschuldigd zijn.

4.17. Indien klant in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die Glo maakt om de vordering te innen voor klant.

4.18. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen van Glo op klant direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

5.1. Klant dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Glo ter beschikking te stellen.

5.2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.

5.3. Glo zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan.

5.4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of deze niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant.

5.5. Indien klant gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, staat zij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.

5.6. Klant vrijwaart Glo voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Glo voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de wensen en ter beschikking gestelde informatie van klant. Klant kan Glo echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2. Klant is zich ervan bewust dat resultaten niet direct zichtbaar zijn en dat Glo zich tot het uiterste zal inspannen klant te helpen, maar dat resultaten ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de inzet van klant.

6.3. Klant zal alle opdrachten verleend door Glo naar beste vermogen maken en invullen.

6.4. Glo zal klant nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Klant is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door Glo gegeven advies.

6.5. Indien sprake is van een (groeps)traject, is Glo gerechtigd de inhoud van (reeds geplande) activiteiten te wijzigen.

6.6. Klant heeft bij het volgen van een coachingstraject de mogelijkheid om via Voxer en Facebook op vooraf overeengekomen werkdagen vragen aan Glo te stellen. Glo is echter gerechtigd om een maximumaantal vragen per dag te bedingen. Zij zal het maximumaantal vragen per dag vooraf aan klant communiceren.

6.7. Indien klant een coachingstraject afneemt, is klant zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de coachingssessies binnen de overeengekomen termijn. Sessies die niet binnen de overeengekomen termijn zijn ingepland, komen te vervallen. Indien klant een sessie buiten de termijn wenst te plannen, is Glo gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

6.8. De coachingsessies vinden online plaatst, tenzij anders overeengekomen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste software om de sessies te laten plaatsvinden.

6.9. Glo behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

6.10. Glo voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling kan resulteren in meerwerk en wordt op basis van een nacalculatie in rekening gebracht. Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Glo klant hier eerst van op de hoogte stellen.

7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Glo bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Glo is in dit geval geen schadevergoeding aan klant verschuldigd.

7.3. In het geval dat Glo onverhoopt verhinderd is, stelt zij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Klant en Glo zullen in samenspraak proberen de sessie of de looptijd van het traject te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien klant van dit recht gebruikmaakt, komt de betalingsverplichting voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, te vervallen. Klant heeft, wanneer deze gebruikmaakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.

7.4. Wanneer klant de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen. Klant kan, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden of klant ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7.5.1. Annulering tot 30 kalenderdagen voor de aanvang van de overeenkomst is kosteloos. Indien klant een coachingstraject binnen 30 kalenderdagen voor aanvang wenst te annuleren, is Glo gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met d) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen, tenzij anders overeengekomen:

  1. Annulering binnen 30 tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 20% van de overeengekomen prijs.
  2. Annulering binnen 14 tot 7 kalenderdagen voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
  3. Annulering binnen 7 kalenderdagen tot 48 uur voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 40% van de overeengekomen prijs.
  4. Annulering binnen 48 uur of korter voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen prijs.

7.5.2. Indien klant een coachingstraject heeft afgenomen en het traject tussentijds wenst te annuleren, is zij de tot dan toe verbruikte sessies en 50% van de waarde van de resterende sessies aan Glo verschuldigd.

7.5.3. In afwijking van het voorgaande lid, blijft de volledige betalingsverplichting in stand bij de tussentijdse annulering van een zakelijke overeenkomst.

7.6.1. Een losse coachingssessie, al dan niet binnen een traject of pakket, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie onderdeel uitmaakt van een traject of pakket, dient deze binnen de looptijd van het traject of pakket plaats te vinden. Sessies die na afloop van de termijn nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen, wat geen invloed zal hebben op het totaalbedrag, of kunnen worden afgenomen tegen meerprijs.

7.6.2. Indien klant particulier is en een sessie binnen 48 uur wenst te verzetten of deze verstek laat gaan, zal in afwijking van het voorgaande lid 50% van de prijs voor een losse sessie aangerekend worden.

7.7. Wanneer klant te laat is voor een coachingssessie, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Indien klant meer dan 15 minuten te laat komt voor een sessie, komt deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

7.8. Voor de deelname aan bepaalde (groeps)trajecten werkt Glo met een kennismakingsgesprek en/of deelnamevereisten. Glo is gerechtigd om op basis van het kennismakingsgesprek of verschafte informatie omtrent vaardigheden personen van deelname uit te sluiten.

7.11. Sommige trajecten bevatten een groepselement. Indien dit het geval is, is Glo gerechtigd een minimumaantal deelnemers te verlangen. Wanneer dit minimumaantal niet wordt bereikt, vindt het traject niet plaats. Indien een traject omwille van deze reden wordt geannuleerd, zal Glo het eventueel reeds betaalde bedrag terugbetalen. Klant kan in dit geval echter ook kiezen om zonder extra kosten deel te nemen aan een volgend traject.

7.12. Indien sprake is van een groepstraject, zorgt Glo ervoor dat de data van de groepssessies tijdig bekend zijn. De data van de sessies worden van tevoren geplaatst op de website van Glo en/of per e-mail aan klant bekend gemaakt. Wanneer klant op een geplande datum niet aanwezig kan zijn, zal Glo de lesstof dan wel opname na afloop van de sessie beschikbaar stellen. Opnames kunnen worden teruggekeken tot het einde van de looptijd van het traject. De groepssessies kunnen na het plannen van een datum niet worden verzet of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Online cursus

8.1. Toegang tot een online cursus wordt verschaft nadat klant het voor de online cursus verschuldigde bedrag heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Indien de content in één keer volledig beschikbaar wordt gesteld, is een online cursus uitgesloten van het herroepingsrecht. Klant komt daardoor niet de mogelijkheid toe de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Bij zakelijke overeenkomsten die zien op een online cursus, is het eveneens niet mogelijk om te annuleren met (gedeeltelijke) terugbetaling van het overeengekomen bedrag.

8.3. Doordat voor het beschikbaar stellen van een online cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Glo niet garanderen dat een online cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

8.4. De tijdens de looptijd van een online cursus geleverde informatie blijft eigendom van Glo. De content is tot één jaar na aankoop beschikbaar, tenzij anders overeengekomen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

8.5. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het opvolgen en toepassen van de in een online cursus opgedane kennis.

8.6. Het is klant niet toegestaan om haar inloggegevens voor een online cursus aan derden ter beschikking te stellen.

8.7. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is klant niet toegestaan om in de 12 maanden na afronding van de inhoud van de leeromgeving een soortgelijk aanbod te creëren.

8.8. Glo behoudt zich het recht voor deelnemers die misbruik maken van (content van) online cursus, andere deelnemers lastigvallen, of ander ongewenst gedrag vertonen, van verdere toegang tot de online cursus uit te sluiten. Glo heeft dit recht tot uitsluiting ook, indien zodanige feiten aan Glo bekend zijn, voordat klant toegang heeft gekregen tot de online cursus. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor een online cursus onverlet.

8.9. Het is klant toegestaan om screenshots te maken van een online cursus. Screenshots mogen in beperkte mate gedeeld worden. Klant is in dit geval gehouden om de naam van Glo te vermelden.

8.10. Glo is gerechtigd de inhoud van een online cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

8.11. Tijdens de toegang tot een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Glo.

8.12. Het staat Glo te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 9  – Workshops en trainingen

9.1. Indien een zakelijke klant Glo inhuurt voor een training of workshop op locatie, dient zij zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen tijdens de workshop of training, waaronder een microfoon, scherm, laptop of eventuele verloopkabels voor een MacBook en een klikker.

9.2. Daarnaast dient klant voor een training of workshop, zoals in het voorgaande lid benoemd, een kleedkamer beschikbaar te stellen met water. Indien Glo een gehele dag aanwezig dient te zijn, dient klant tevens zorg te dragen voor gezonde maaltijden.

9.3. Voor trainingen of workshops op locatie zal Glo, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de workshop of training aanwezig zijn op de locatie.

9.4. Glo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of training. In het geval de locatie of datum door Glo wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Indien een zakelijke klant Glo heeft ingehuurd voor een workshop of training op locatie, is deze bepaling niet van toepassing.

9.5. Indien een workshop of training door omstandigheden waar Glo geen invloed op kan uitoefenen niet offline plaats kan vinden, is zij gerechtigd de workshop of training online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

9.6. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop of training, is deze gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe gegevens tijdig aan Glo worden doorgegeven en het niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs. Indien een zakelijke klant Glo heeft ingehuurd voor een workshop of training op locatie, is deze bepaling niet van toepassing.

9.7.1. Indien een particuliere klant haar aankoopbewijs niet heeft doorverkocht, maar toch haar deelname wenst te annuleren, is Glo gerechtigd om de reeds door haar gemaakte kosten en gewerkte uren in rekening te brengen.

9.7.2. Wanneer een zakelijke klant haar deelname of een workshop of training op locatie wenst te annuleren of het aantal deelnemers van een workshop of training op locatie wenst te verminderen, blijft de volledige betalingsverplichting in stand.

9.8. Het is klant niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de workshop of training, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.9. Glo is gerechtigd deelnemers aan een workshop of training te weigeren of enkel toe te laten op uitnodiging.

9.10. Glo behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende activiteit of toekomstige activiteiten uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende activiteit onverlet.

9.11. Dit artikel is ook van toepassing, indien klant deelneemt aan een online workshop of training of klant wenst dat Glo een online workshop of training geeft voor door klant aangewezen deelnemers.

Artikel 10 – Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die Glo of klant redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.

10.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een particuliere klant geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang klant en Glo niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.

10.3. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.

10.4. Als klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Glo het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. Glo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.

11.2. Glo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen en opvolgen van advies dat is gegeven tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

11.4. Glo is na afloop van de overeenkomst niet aansprakelijk voor door klant genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen, die zij op basis van de door de samenwerking opgedane kennis heeft genomen of uitgevoerd.

11.5. De coachingsessies vinden online plaats. Klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een goede internetverbinding.

11.6. Glo is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.

11.7. Indien klant schade aanbrengt aan materiaal dat door Glo ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is klant gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.

11.8. Indien Glo een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Glo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij anders overeengekomen of de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.

11.9. Klant vrijwaart Glo tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeit uit de door Glo uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1. Op alle door Glo gegeven adviezen, ter beschikking gestelde content, (online) trainingen en workshops of andere materialen, rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Glo. Het is klant niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.

12.2. Het is klant niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken van workshops, trainingen of coachingssessies, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.3. Indien klant handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Glo.

12.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, en zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.

Artikel 13 – Bijzondere bepalingen

13.1 Klant en Glo zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

Artikel 14 – Klachten

14.1. Indien klant een klacht heeft, dient zij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Glo zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Indien partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geldt een klachttermijn van 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.

14.2. Indien een klacht buiten de periode van 2 kalendermaanden kenbaar wordt gemaakt, is Glo niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen. Dit geldt eveneens voor de klachttermijn van 14 kalenderdagen bij zakelijke overeenkomsten.

14.3. Glo dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.

14.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

14.5. Een particuliere klant kan ervoor kiezen om haar klacht in te dienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Klant is hier echter niet toe verplicht en zij kan Glo ook direct contacteren om haar klacht kenbaar te maken.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting

15.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Indien zich een geschil tussen klant en Glo voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.

15.3. Geschillen tussen klant en Glo zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Glo is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.

15.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Glo en betrokken derden 12 maanden.